فرق مسی با طارمی در این است

فرق مسی با طارمی در این است
طارمی اگر می‌خواهد فوتبالیست بزرگی شود باید رفتاری حرفه‌ای مثل مسی داشته باشد.

فرق مسی با طارمی در این است

طارمی اگر می‌خواهد فوتبالیست بزرگی شود باید رفتاری حرفه‌ای مثل مسی داشته باشد.
فرق مسی با طارمی در این است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author