فرصت مناسبی که در اختیار سعید آقایی است/ بهترین دفاع چپ لیگ کیست؟

فرصت مناسبی که در اختیار سعید آقایی است/ بهترین دفاع چپ لیگ کیست؟
با توجه به اینکه محمد انصاری و احسان حاج صفی در پست تخصصی خود بازی نمی کنند، می توان عنوان بهترین مدافع چپ لیگ را به سعید آقایی داد.

فرصت مناسبی که در اختیار سعید آقایی است/ بهترین دفاع چپ لیگ کیست؟

با توجه به اینکه محمد انصاری و احسان حاج صفی در پست تخصصی خود بازی نمی کنند، می توان عنوان بهترین مدافع چپ لیگ را به سعید آقایی داد.
فرصت مناسبی که در اختیار سعید آقایی است/ بهترین دفاع چپ لیگ کیست؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author