فرصت باقیمانده دولت به مسائل حاشیه ای سپری نشود

فرصت باقیمانده دولت به مسائل حاشیه ای سپری نشود
خطیب جمعه تهران از دولت خواست فرصت باقیمانده به مسائل حاشیه ای سپری نشود؛ چون مردم گرفتاری زیاد دارند و جوانهای زیادی در انتظار تشکیل خانواده هستند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


فرصت باقیمانده دولت به مسائل حاشیه ای سپری نشود

خطیب جمعه تهران از دولت خواست فرصت باقیمانده به مسائل حاشیه ای سپری نشود؛ چون مردم گرفتاری زیاد دارند و جوانهای زیادی در انتظار تشکیل خانواده هستند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


فرصت باقیمانده دولت به مسائل حاشیه ای سپری نشود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author