فرانسه در سه ماهه دوم امسال از نظر رشد اقتصادی درجا زده است

فرانسه در سه ماهه دوم امسال از نظر رشد اقتصادی درجا زده است
بر اساس آمار و ارقامی که این هفته در فرانسه منتشر شد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم امسال صفر درصد بوده است حال آنکه در سه ماه نخست امسال این کشور حدود هفت دهم درصد رشد اقتصادی داشته بود.
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


فرانسه در سه ماهه دوم امسال از نظر رشد اقتصادی درجا زده است

بر اساس آمار و ارقامی که این هفته در فرانسه منتشر شد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم امسال صفر درصد بوده است حال آنکه در سه ماه نخست امسال این کشور حدود هفت دهم درصد رشد اقتصادی داشته بود.
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


فرانسه در سه ماهه دوم امسال از نظر رشد اقتصادی درجا زده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author