فدراسیون دوومیدانی در فکر دبیر و نایب رییس جدید

فدراسیون دوومیدانی در فکر دبیر و نایب رییس جدید
رییس فدراسیون دوومیدانی گفت: در حال حاضر به فکر این هستیم که یک دبیر و یک نایب رییس جدید برای فدراسیون دوومیدانی انتخاب کنیم.

فدراسیون دوومیدانی در فکر دبیر و نایب رییس جدید

رییس فدراسیون دوومیدانی گفت: در حال حاضر به فکر این هستیم که یک دبیر و یک نایب رییس جدید برای فدراسیون دوومیدانی انتخاب کنیم.
فدراسیون دوومیدانی در فکر دبیر و نایب رییس جدید

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author