فابریتزیو آسپریلا:/ خامس رفتارهای بدی از رونالدو یاد گرفته است

فابریتزیو آسپریلا:/ خامس رفتارهای بدی از رونالدو یاد گرفته است
فابریتزیو آسپریلا، ستاره سابق فوتبال کلمبیا معتقد است دوستی خامس با رونالدو باعث بروز عادت های بدی در خامس شده است.

فابریتزیو آسپریلا:/ خامس رفتارهای بدی از رونالدو یاد گرفته است

فابریتزیو آسپریلا، ستاره سابق فوتبال کلمبیا معتقد است دوستی خامس با رونالدو باعث بروز عادت های بدی در خامس شده است.
فابریتزیو آسپریلا:/ خامس رفتارهای بدی از رونالدو یاد گرفته است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author