غیبت دی ماریا در دیدار این هفته PSG

غیبت دی ماریا در دیدار این هفته PSG
آنخل دی ماریا، ستاره پاری سن ژرمن، دیدار این هفته تیمش مقابل نانسی را به دلیل مصدومیت از دست خواهد داد.

غیبت دی ماریا در دیدار این هفته PSG

آنخل دی ماریا، ستاره پاری سن ژرمن، دیدار این هفته تیمش مقابل نانسی را به دلیل مصدومیت از دست خواهد داد.
غیبت دی ماریا در دیدار این هفته PSG

label, , , , , , , , , , , ,

About the author