غیبت خطیبی در تمرین امروز ماشین سازی

غیبت خطیبی در تمرین امروز ماشین سازی
سرمربی تیم ماشین سازی امروز در تمرین تیمش شرکت نکرد.

غیبت خطیبی در تمرین امروز ماشین سازی

سرمربی تیم ماشین سازی امروز در تمرین تیمش شرکت نکرد.
غیبت خطیبی در تمرین امروز ماشین سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author