غیبت برهانی در ترکیب اصلی استقلال

غیبت برهانی در ترکیب اصلی استقلال
ترکیب استقلال در حالی توسط کادرفنی اعلام شد که نام آرش برهانی جزو 11 بازیکن اصلی دیده نمی شود.

غیبت برهانی در ترکیب اصلی استقلال

ترکیب استقلال در حالی توسط کادرفنی اعلام شد که نام آرش برهانی جزو 11 بازیکن اصلی دیده نمی شود.
غیبت برهانی در ترکیب اصلی استقلال

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author