عکسی از نامه استعفاى محمود گودرزی

عکسی از نامه استعفاى محمود گودرزی
روز گذشته محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد.

عکسی از نامه استعفاى محمود گودرزی

روز گذشته محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد.
عکسی از نامه استعفاى محمود گودرزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author