عنایتی ،در هجدهمین سال رقابت با پرسپولیس

عنایتی ،در هجدهمین سال رقابت با پرسپولیس
بازی پرسپولیس وصبا یک بار دیگر رضا عنایتی را روبروی پرسپولیس قرار خواهد داد.

عنایتی ،در هجدهمین سال رقابت با پرسپولیس

بازی پرسپولیس وصبا یک بار دیگر رضا عنایتی را روبروی پرسپولیس قرار خواهد داد.
عنایتی ،در هجدهمین سال رقابت با پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author