علمای بحرین احکام دادگاه های آل خلیفه ظالمانه را ظالمانه خواندند

علمای بحرین احکام دادگاه های آل خلیفه ظالمانه را ظالمانه خواندند
علمای دینی بحرین با انتشار بیانیه ای، احکام دادگاه های آل خلیفه علیه شخصیت ها و علمای دینی این کشور را را ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی دانستند.
۲۰:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


علمای بحرین احکام دادگاه های آل خلیفه ظالمانه را ظالمانه خواندند

علمای دینی بحرین با انتشار بیانیه ای، احکام دادگاه های آل خلیفه علیه شخصیت ها و علمای دینی این کشور را را ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی دانستند.
۲۰:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


علمای بحرین احکام دادگاه های آل خلیفه ظالمانه را ظالمانه خواندند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author