علت غیبت منصوریان در نشست خبری /خرمگاه: به شما ناسزا می گفتند، می آمدید؟

علت غیبت منصوریان در نشست خبری /خرمگاه: به شما ناسزا می گفتند، می آمدید؟
منصوریان در نشست خبری بعد از بازی با استقلال خوزستان حاضر نشد و به جای او خرمگاه آمد.

علت غیبت منصوریان در نشست خبری /خرمگاه: به شما ناسزا می گفتند، می آمدید؟

منصوریان در نشست خبری بعد از بازی با استقلال خوزستان حاضر نشد و به جای او خرمگاه آمد.
علت غیبت منصوریان در نشست خبری /خرمگاه: به شما ناسزا می گفتند، می آمدید؟

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author