علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل

علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل
روزنامه روسی “ماسکوفسکی کامسامولتس: علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خودداری از دیدار با اوباماست.
۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل

روزنامه روسی “ماسکوفسکی کامسامولتس: علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خودداری از دیدار با اوباماست.
۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


علت حضور نیافتن پوتین در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author