عصبانیت مدیر تیم ملى بعد از اعلام ممنوع المصاحبه شدن؛/ پیروانى: در مقابل تان سکوت جایز نیست

عصبانیت مدیر تیم ملى بعد از اعلام ممنوع المصاحبه شدن؛/ پیروانى: در مقابل تان سکوت جایز نیست
در حالى که افشین پیروانى روز گذشته به شدت نسبت به شرایط تیم ملى اعتراضاتى به شیعى داشت، خبر مى رسد ممنوع المصاحبه شده است.

عصبانیت مدیر تیم ملى بعد از اعلام ممنوع المصاحبه شدن؛/ پیروانى: در مقابل تان سکوت جایز نیست

در حالى که افشین پیروانى روز گذشته به شدت نسبت به شرایط تیم ملى اعتراضاتى به شیعى داشت، خبر مى رسد ممنوع المصاحبه شده است.
عصبانیت مدیر تیم ملى بعد از اعلام ممنوع المصاحبه شدن؛/ پیروانى: در مقابل تان سکوت جایز نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author