عصبانیت شدید برانکو از انتشار مبلغ قراردادش با پرسپولیس!

عصبانیت شدید برانکو از انتشار مبلغ قراردادش با پرسپولیس!
ایسنا نوشت:برانکو ایوانکویچ از افشای رقم قراردادش با پرسپولیس شاکی است.

عصبانیت شدید برانکو از انتشار مبلغ قراردادش با پرسپولیس!

ایسنا نوشت:برانکو ایوانکویچ از افشای رقم قراردادش با پرسپولیس شاکی است.
عصبانیت شدید برانکو از انتشار مبلغ قراردادش با پرسپولیس!

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author