عزیزی: / به بادامکی گفتم جلوی من نباید طرف را می‌زدی

عزیزی: / به بادامکی گفتم جلوی من نباید طرف را می‌زدی
مدیرفنی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد گفت: به بازیکنان تیم گفتم در صورتی که قول باشگاه تا 25 روز دیگر عملی نشد، با همدیگر می‌رویم و شکایت می‌کنیم.

عزیزی: / به بادامکی گفتم جلوی من نباید طرف را می‌زدی

مدیرفنی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد گفت: به بازیکنان تیم گفتم در صورتی که قول باشگاه تا 25 روز دیگر عملی نشد، با همدیگر می‌رویم و شکایت می‌کنیم.
عزیزی: / به بادامکی گفتم جلوی من نباید طرف را می‌زدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author