عزت اللهی در تمرین تیم ملی هست، سردار آزمون نیست!

عزت اللهی در تمرین تیم ملی هست، سردار آزمون نیست!
در تمرین امروز تیم ملی هم جای سردار خالی بود.

عزت اللهی در تمرین تیم ملی هست، سردار آزمون نیست!

در تمرین امروز تیم ملی هم جای سردار خالی بود.
عزت اللهی در تمرین تیم ملی هست، سردار آزمون نیست!

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author