عراق از عربستان خواست سفیر خود را در بغداد تغییر دهد

عراق از عربستان خواست سفیر خود را در بغداد تغییر دهد
وزارت خارجه عراق از عربستان خواست سفیرش در بغداد را به دلیل مداخله در امور داخلی عراق تغییر دهد.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


عراق از عربستان خواست سفیر خود را در بغداد تغییر دهد

وزارت خارجه عراق از عربستان خواست سفیرش در بغداد را به دلیل مداخله در امور داخلی عراق تغییر دهد.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


عراق از عربستان خواست سفیر خود را در بغداد تغییر دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author