عراقچی: بزودی از آمریکا شکایت می کنیم

عراقچی: بزودی از آمریکا شکایت می کنیم
معاون وزیر امور خارجه از تنظیم دادخواست برای دریافت خسارات ۶۰ ساله از آمریکا در آینده نزدیک خبر داد.
۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


عراقچی: بزودی از آمریکا شکایت می کنیم

معاون وزیر امور خارجه از تنظیم دادخواست برای دریافت خسارات ۶۰ ساله از آمریکا در آینده نزدیک خبر داد.
۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


عراقچی: بزودی از آمریکا شکایت می کنیم

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author