عباس جدیدی برای تتلو ریش گرو گذاشت!

عباس جدیدی برای تتلو ریش گرو گذاشت!
عباس جدیدی یکی از آنهایی بود که برای آزادی تتلو پیش قدم شد.

عباس جدیدی برای تتلو ریش گرو گذاشت!

عباس جدیدی یکی از آنهایی بود که برای آزادی تتلو پیش قدم شد.
عباس جدیدی برای تتلو ریش گرو گذاشت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author