عالیشاه فدای سروش می‌شود؟

عالیشاه فدای سروش می‌شود؟
ظاهرا ترکیب پرسپولیس برای بازی مقابل استقلال خوزستان با یک تغییر همراه است.

عالیشاه فدای سروش می‌شود؟

ظاهرا ترکیب پرسپولیس برای بازی مقابل استقلال خوزستان با یک تغییر همراه است.
عالیشاه فدای سروش می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author