عالیشاه در تمرین امروز حضور نیافت/ هافبک مصدوم، تنها غایب پرسپولیس

عالیشاه در تمرین امروز حضور نیافت/ هافبک مصدوم، تنها غایب پرسپولیس
پس از مشخص شدن وضعیت مصدومیت امید عالیشاه، وی در تمرین امروز پرسپولیسی ها حضور نیافت. 

عالیشاه در تمرین امروز حضور نیافت/ هافبک مصدوم، تنها غایب پرسپولیس

پس از مشخص شدن وضعیت مصدومیت امید عالیشاه، وی در تمرین امروز پرسپولیسی ها حضور نیافت. 
عالیشاه در تمرین امروز حضور نیافت/ هافبک مصدوم، تنها غایب پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author