عالیشاه: توپ من گل شده بود

عالیشاه: توپ من گل شده بود
بال راست پرسپولیسی ها که با خبرنگاران به صحبت نپرداخت تنها به ذکر یک جمله اکتفا کرد، توپ من گل شده بود.

عالیشاه: توپ من گل شده بود

بال راست پرسپولیسی ها که با خبرنگاران به صحبت نپرداخت تنها به ذکر یک جمله اکتفا کرد، توپ من گل شده بود.
عالیشاه: توپ من گل شده بود

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author