عالیشاه: به چه زبانی بگویم دوست دارم بمانم؟

عالیشاه: به چه زبانی بگویم دوست دارم بمانم؟
امید عالیشاه دوست دارد فصل آینده هم در پرسپولیس بازی کند.

عالیشاه: به چه زبانی بگویم دوست دارم بمانم؟

امید عالیشاه دوست دارد فصل آینده هم در پرسپولیس بازی کند.
عالیشاه: به چه زبانی بگویم دوست دارم بمانم؟

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author