طیبی: فقط برد می خواستیم

طیبی: فقط برد می خواستیم
طیبی می گوید استقلال خوزستان بسیار با تجربه تر و پخته تر نسبت به پارسال بازی می کند.

طیبی: فقط برد می خواستیم

طیبی می گوید استقلال خوزستان بسیار با تجربه تر و پخته تر نسبت به پارسال بازی می کند.
طیبی: فقط برد می خواستیم

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author