طیبی: حرف آخر را کی‌روش می‌زند

طیبی: حرف آخر را کی‌روش می‌زند
طیبی می گوید در اولین بازی با قطر بازیکنان می توانند در کنار هواداران سه امتیاز مهم را کسب کنند و قدم اول را محکم بردارند.

طیبی: حرف آخر را کی‌روش می‌زند

طیبی می گوید در اولین بازی با قطر بازیکنان می توانند در کنار هواداران سه امتیاز مهم را کسب کنند و قدم اول را محکم بردارند.
طیبی: حرف آخر را کی‌روش می‌زند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author