طیبی:‌امیدوارم‌تصمیم‌بنا‌به‌ضرر‌قاسم‌رضایی‌تمام‌نشود

طیبی:‌امیدوارم‌تصمیم‌بنا‌به‌ضرر‌قاسم‌رضایی‌تمام‌نشود
فرنگی کار سابق ایران با اشاره به عملکرد ضعیف قاسم رضایی در رقابت‌های جام جهانی شیراز گفت: اگر کادر فنی تیم ملی به دنبال این است او را به المپیک اعزام کند حداقل باید رضایی به یک تورنمنت خارجی پیش از حضور در المپیک اعزام می‌شد.

طیبی:‌امیدوارم‌تصمیم‌بنا‌به‌ضرر‌قاسم‌رضایی‌تمام‌نشود

فرنگی کار سابق ایران با اشاره به عملکرد ضعیف قاسم رضایی در رقابت‌های جام جهانی شیراز گفت: اگر کادر فنی تیم ملی به دنبال این است او را به المپیک اعزام کند حداقل باید رضایی به یک تورنمنت خارجی پیش از حضور در المپیک اعزام می‌شد.
طیبی:‌امیدوارم‌تصمیم‌بنا‌به‌ضرر‌قاسم‌رضایی‌تمام‌نشود

wolrd press news

label, , ,

About the author