طوفان مرانتی چین را در نوردید

طوفان مرانتی چین را در نوردید
طوفان مرانتی با سرعت دویست کیلومتر در ساعت جنوب چین را درنوردید.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


طوفان مرانتی چین را در نوردید

طوفان مرانتی با سرعت دویست کیلومتر در ساعت جنوب چین را درنوردید.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


طوفان مرانتی چین را در نوردید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author