طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند

طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند
محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس یکی از مهمان‌های برنامه این هفته نود بود.

طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند

محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس یکی از مهمان‌های برنامه این هفته نود بود.
طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author