طعنه روزنامه حاجی فتح الله به سواد ستاره‌های پرسپولیسی که املای شان افتضاح است!

طعنه روزنامه حاجی فتح الله به سواد ستاره‌های پرسپولیسی که املای شان افتضاح است!
در چند روز اخیر بازیکنان پرسپولیس در املای کلمات نوشتاری اشتباهاتی انجام دادند.

طعنه روزنامه حاجی فتح الله به سواد ستاره‌های پرسپولیسی که املای شان افتضاح است!

در چند روز اخیر بازیکنان پرسپولیس در املای کلمات نوشتاری اشتباهاتی انجام دادند.
طعنه روزنامه حاجی فتح الله به سواد ستاره‌های پرسپولیسی که املای شان افتضاح است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author