طعنه بانمک عادل فردوسی پور به رئیس جدید صدا و سیما

طعنه بانمک عادل فردوسی پور به رئیس جدید صدا و سیما
عادل فردوسی پور در همان برنامه اول90 سال هجدهم ، رئیس جدید صدا و سیما را هم بی نصیب نگذاشت.

طعنه بانمک عادل فردوسی پور به رئیس جدید صدا و سیما

عادل فردوسی پور در همان برنامه اول90 سال هجدهم ، رئیس جدید صدا و سیما را هم بی نصیب نگذاشت.
طعنه بانمک عادل فردوسی پور به رئیس جدید صدا و سیما

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author