/ طاهری به لیدرهای پرسپولیس اخطار داد

/ طاهری به لیدرهای پرسپولیس اخطار داد
مسائل به وجود آمده در خصوص فحاشی برخی لیدرها در استادیوم به تیم رقیب حاشیه و انتقادات بزرگی را در پی داشته است.

/ طاهری به لیدرهای پرسپولیس اخطار داد

مسائل به وجود آمده در خصوص فحاشی برخی لیدرها در استادیوم به تیم رقیب حاشیه و انتقادات بزرگی را در پی داشته است.
/ طاهری به لیدرهای پرسپولیس اخطار داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author