طاهرى فردا به ایران باز مى‌گردد

طاهرى فردا به ایران باز مى‌گردد
سرپرست پرسپولیس فردا مسقط را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

طاهرى فردا به ایران باز مى‌گردد

سرپرست پرسپولیس فردا مسقط را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
طاهرى فردا به ایران باز مى‌گردد

مد روز

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author