ضعف دیپلماسی ورزشی در ایران/ سخنگوی وزارتخارجه: در پی جبران هستیم

ضعف دیپلماسی ورزشی در ایران/ سخنگوی وزارتخارجه: در پی جبران هستیم
عدم توفیق فدراسیون های ورزشی ایران در کسب جایگاه های بین المللی به ویژه در رشته هایی که جوانان ایران زمین حرفهای زیادی برای گفتن دارند به یک معضل اساسی در ورزش کشور بدل شده است.

ضعف دیپلماسی ورزشی در ایران/ سخنگوی وزارتخارجه: در پی جبران هستیم

عدم توفیق فدراسیون های ورزشی ایران در کسب جایگاه های بین المللی به ویژه در رشته هایی که جوانان ایران زمین حرفهای زیادی برای گفتن دارند به یک معضل اساسی در ورزش کشور بدل شده است.
ضعف دیپلماسی ورزشی در ایران/ سخنگوی وزارتخارجه: در پی جبران هستیم

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author