صدرنشینی مهم و فرمول سخت صعود

صدرنشینی مهم و فرمول سخت صعود
والیبالی های ایرانی برای صعود حتی اگر در جمع 3 تیم برتر باشند ، باید بالاتر از باقی تیم های آسیایی هم قرار بگیرند.

صدرنشینی مهم و فرمول سخت صعود

والیبالی های ایرانی برای صعود حتی اگر در جمع 3 تیم برتر باشند ، باید بالاتر از باقی تیم های آسیایی هم قرار بگیرند.
صدرنشینی مهم و فرمول سخت صعود

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author