صالحی: عضویت ایران در طرح هسته ای ایتر اعلام می شود

صالحی: عضویت ایران در طرح هسته ای ایتر اعلام می شود
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به زودی عضویت رسمی ایران در طرح هسته ای بین المللی ایتر اعلام می شود.
۰۷:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


صالحی: عضویت ایران در طرح هسته ای ایتر اعلام می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به زودی عضویت رسمی ایران در طرح هسته ای بین المللی ایتر اعلام می شود.
۰۷:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


صالحی: عضویت ایران در طرح هسته ای ایتر اعلام می شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author