صادرات غیر نفتی در مرز شلمچه

صادرات غیر نفتی در مرز شلمچه
در ماه های اخیر صادرات کالاهای غیر نفتی از شلمچه و بندر خرمشهر به عراق و کشور های جنوب خلیج فارس افزایش داشته است.
۱۴:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


صادرات غیر نفتی در مرز شلمچه

در ماه های اخیر صادرات کالاهای غیر نفتی از شلمچه و بندر خرمشهر به عراق و کشور های جنوب خلیج فارس افزایش داشته است.
۱۴:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


صادرات غیر نفتی در مرز شلمچه

خرید لینک

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author