شیرجه های سوشا به قصد غیرممکن

شیرجه های سوشا به قصد غیرممکن
بعد از مدت ها به اردوی تیم ملی دعوت شد آن هم در کمال تعجب همه اهالی فوتبال چون هیچ کس انتظار حضور دوباره سوشا در جمع ملی پوشان را نداشت.

شیرجه های سوشا به قصد غیرممکن

بعد از مدت ها به اردوی تیم ملی دعوت شد آن هم در کمال تعجب همه اهالی فوتبال چون هیچ کس انتظار حضور دوباره سوشا در جمع ملی پوشان را نداشت.
شیرجه های سوشا به قصد غیرممکن

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author