شکست نزدیک عالمیان مقابل نفر ششم دنیا

شکست نزدیک عالمیان مقابل نفر ششم دنیا
نفر اول تنیس روی کشورمان در تور جهانی سوئد مقابل نفر ششم دنیا نتیجه را واگذار کرد.

شکست نزدیک عالمیان مقابل نفر ششم دنیا

نفر اول تنیس روی کشورمان در تور جهانی سوئد مقابل نفر ششم دنیا نتیجه را واگذار کرد.
شکست نزدیک عالمیان مقابل نفر ششم دنیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author