شکست عربستان، آنچه که مردم می‌خواهند

شکست عربستان، آنچه که مردم می‌خواهند
حیف است تیم ملی جوانان بازی های خوب خود را با شکست عربستان تکمیل نکند و یک پای فینال نباشد!

شکست عربستان، آنچه که مردم می‌خواهند

حیف است تیم ملی جوانان بازی های خوب خود را با شکست عربستان تکمیل نکند و یک پای فینال نباشد!
شکست عربستان، آنچه که مردم می‌خواهند

label, , , , , , , , , , ,

About the author