شکست بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در جام ویلیام جونز

شکست بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در جام ویلیام جونز
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین بازی خود در جام ویلیام جونز به فیلیپین باخت.

شکست بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در جام ویلیام جونز

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین بازی خود در جام ویلیام جونز به فیلیپین باخت.
شکست بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در جام ویلیام جونز

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author