شکایت کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان!

شکایت کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان!
سید‌جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان به خاطر مسائل مالیاتی شکایت خواهد کرد.

شکایت کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان!

سید‌جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان به خاطر مسائل مالیاتی شکایت خواهد کرد.
شکایت کاپیتان پرسپولیس از باشگاه سپاهان!

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author