شکاری بهترین بازیکن ایران- ازبکستان

شکاری بهترین بازیکن ایران- ازبکستان
پایه‌گذار دو گل ایران مقابل ازبکستان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

شکاری بهترین بازیکن ایران- ازبکستان

پایه‌گذار دو گل ایران مقابل ازبکستان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
شکاری بهترین بازیکن ایران- ازبکستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author