شوک به پرسپولیس؛ عالیشاه نمی تواند راه برود

شوک به پرسپولیس؛ عالیشاه نمی تواند راه برود
مصدومیت امید عالیشاه مقابل استقلال خوزستان به حدی است که شاید چند هفته او را خانه نشین کند.

شوک به پرسپولیس؛ عالیشاه نمی تواند راه برود

مصدومیت امید عالیشاه مقابل استقلال خوزستان به حدی است که شاید چند هفته او را خانه نشین کند.
شوک به پرسپولیس؛ عالیشاه نمی تواند راه برود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author