شوخی آقا کریم، خشم پانادیچ / تمرین پرسپولیس؛ متن و حاشیه (گزارش)

شوخی آقا کریم، خشم پانادیچ / تمرین پرسپولیس؛ متن و حاشیه (گزارش)
شاگردان برانکو بعد از تمرین بدنى نوبت صبح از ساعت ١٨ خود را مهیاى تمرین فوتبال و تاکتیکى کردند.

شوخی آقا کریم، خشم پانادیچ / تمرین پرسپولیس؛ متن و حاشیه (گزارش)

شاگردان برانکو بعد از تمرین بدنى نوبت صبح از ساعت ١٨ خود را مهیاى تمرین فوتبال و تاکتیکى کردند.
شوخی آقا کریم، خشم پانادیچ / تمرین پرسپولیس؛ متن و حاشیه (گزارش)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author