شهرفرنگ/ سینمای ایران در بحران اظهار نظرها قرار دارد

شهرفرنگ/ سینمای ایران در بحران اظهار نظرها قرار دارد
کارشناسان یکی از مهم ترین معضلات سینمای ایران را بحران اظهارنظرهای کارشناسان و غیرکارشناسان عالم سینما می دانند و معتقدند که اکنون مدیریت و مسئولین سینمایی تحت تاثیر اظهارنظرها قرار دارند.
۰۰:۲۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شهرفرنگ/ سینمای ایران در بحران اظهار نظرها قرار دارد

کارشناسان یکی از مهم ترین معضلات سینمای ایران را بحران اظهارنظرهای کارشناسان و غیرکارشناسان عالم سینما می دانند و معتقدند که اکنون مدیریت و مسئولین سینمایی تحت تاثیر اظهارنظرها قرار دارند.
۰۰:۲۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شهرفرنگ/ سینمای ایران در بحران اظهار نظرها قرار دارد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author