شهباززاده می‌آید اما کاوه از استقلال نمی‌رود!

شهباززاده می‌آید اما کاوه از استقلال نمی‌رود!
سجاد شهباززاده به استقلال می‌آید اما این حضور مترادف با جدایی کاوه رضایی نیست.

شهباززاده می‌آید اما کاوه از استقلال نمی‌رود!

سجاد شهباززاده به استقلال می‌آید اما این حضور مترادف با جدایی کاوه رضایی نیست.
شهباززاده می‌آید اما کاوه از استقلال نمی‌رود!

label, , , , , , , , , , ,

About the author