شهباززاده به جای استقلال به قطر می‌رود؟

شهباززاده به جای استقلال به قطر می‌رود؟
سجاد شهباززاده هم به همان نتیجه‌ای رسیده که چند ماه قبل مهدی طارمی و رامین رضاییان رسیدند.

شهباززاده به جای استقلال به قطر می‌رود؟

سجاد شهباززاده هم به همان نتیجه‌ای رسیده که چند ماه قبل مهدی طارمی و رامین رضاییان رسیدند.
شهباززاده به جای استقلال به قطر می‌رود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author