شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه

شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه
حسن الحایکی، جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه

حسن الحایکی، جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شهادت جوان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author